Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website van Youdagames.com (hierna te noemen: 'Youdagames’) en de op deze website geleverde diensten. Bezoekers en gebruikers (hierna te noemen: 'Gebruiker') van Youdagames gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Accounts

Indien u een account aanmaakt op de Youdagames website, dan bent u en u alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en de vertrouwelijkheid van uw account en uw wachtwoord. Tevens bent u verantwoordelijk voor de toegang tot uw computer en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U vrijwaart Youdagames voor ieder onjuist en illegaal gebruik van uw account, inclusief het onjuiste en illegale gebruik door iemand aan wie u toestemming hebt gegeven om uw account te gebruiken of door iemand die door uw slordigheid toegang tot uw account heeft verkregen. Youdagames behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen indien een gebeurtenis op uw account deze gebruiksvoorwaarden schendt.

2. Licentie rechten en beperkingen

Wij kunnen u verzoeken om bepaalde software van Youdagames of van haar levernaciers te downloaden op uw computer ("Youdagames Software"). Youdagames verleent u een niet-exclusief, niet overdraagbaar en gelimiteerd recht om gebruik te maken van Software. De Youdagames Software is voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan de Software of een deel van de Software te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, of te gebruiken voor iedere andere exploitatie voor commerciële doeleinden. De Software mag tot een maximum van vier PC’s worden geïnstalleerd op voorwaarde dat deze computers één en hetzelfde IP-adres gebruiken.

Het is u niet toegestaan content (inhoud) geplaatst op de Youdagames website of ieder ander eigendom van Youdagames, het logo van Youdagames of een van haar leveranciers te gebruiken zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Youdagames. Iedere schending van deze verplichting beëindigt het recht dat aan u is verleend om gebruik te mogen maken van het Youdagames-aanbod.

Youdagames is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van Youdagames Software.

Youdagames kan de voorwaarden van deze Overeenkomst na kennisgeving aan u wijzigen. Youdagames kan deze Overeenkomst en diensten ten allen tijde na kennisgeving aan u beëindigen. Youdagames kan dergelijke kennisgeving per e-mail of door publicatie van de veranderingen op haar website doen en u bevestigt en stemt ermee in dat deze kennisgeving afdoende is.

3. Eigendomsrecht

De eigendom van, het eigendomsrecht, de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Software en de Documentatie en de Youdagames site blijven berusten bij Youdagames en/of diens leveranciers. De Software wordt beschermd door de desbetreffende auteursrechtwetgeving. De eigendom van, eigendomsrechten op en Intellectuele eigendomsrechten op de content waartoe toegang wordt verkregen met de Software, waaronder begrepen de content van de Software-demo’s en content van derden blijft voorbehouden aan de desbetreffende contenteigenaar en kan beschermd worden door desbetreffende auteursrecht- of andere wetgeving. U kunt aan deze licentie geen rechten op dergelijke content ontlenen.

4. Aansprakelijkheid

Youdagames kan niet garanderen dat alle diensten en alle informatie verstrekt op de site van Youdagames steeds correct en volledig functioneel zijn. Zij aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Youdagames is voorts niet aansprakelijk voor:

  1. schade die Gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot de account door een onbevoegd persoon.
  2. problemen aangaande internetverbinding,
  3. mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot de spellen;
  4. mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de spellen.

 

5. Nieuwsbrieven

Wanneer u een account bij Youdagames aanmaakt, dan hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u de nieuwsbrief van wilt ontvangen ("opt-in"). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief door de link "uitschrijven" te selecteren. Deze link is aan het einde van iedere nieuwsbrief van Youdagames opgenomen. U kunt ook direct met Youdagames contact opnemen op het adres zoals vermeld in de nieuwsbrief.

6. Wijzigingen

De algemene voorwaarden kunnen door Youdagames gewijzigd worden, waarna de gewijzigde voorwaarden onmiddellijk op Gebruiker van toepassing zijn.

In het geval één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Youdagames zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

7. Toepasselijk recht

Op de Youdagames website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8. Contact

Youdagames Holding BV
Kromwijkdreef 11
1108 JA Amsterdam
The Netherlands
Tax ID NL851183220B01
Account number: 5116652